0
 • Brak produktów w koszyku.
Łącznie:0,00

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI i COOKIES

 

 1. Dashki przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów Sklepu. Dashki z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Dashki chroni dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dashki sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie jest Dashki.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Dashki, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży produktów), a także w celach ich archiwizacji.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt 5 jest niezbędne w celu realizacji zamówienia w Sklepie, natomiast podanie danych osobowych wymienionych w pkt 2 Regulaminu jest niezbędne w celach określonych w pkt 1.
 5. Klienci mogą przeglądać oferty dotyczące produktów oraz informacje zawarte w ramach Sklepu bez uprzedniego utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych.
 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie tworzenia Konta są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi Konta w Sklepie oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Dashki informacji o Dashki, Sklepie oraz oferowanych produktach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Dashki i za zgodą Klientów.
 8. W przypadku uzyskania przez Dashki wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Dashki może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w Sklepie, są przekazywane spółkom:
 • PayPal S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu L-2449, 22-24 Boulevard Royal, dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu art. 2 ustawy o sektorze finansowym z dnia 5 kwietnia 1993 roku i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego);
 • PayPro SA (PayPro) (Przelewy24) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro lub PayU oraz następuje:
 • w celu obsługi (zrealizowania) przez PayPro (Przelewy24) lub PayPal S.à.r.l. płatności za nabyte w Sklepie produkty,
 • niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 1. Dashki zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Dashki zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Dashki danych osobowych innemu niż Dashki administratorowi danych.
 2. Dashki zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dashki zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt 16 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dashki może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Dashki, lub też gdy Dashki cy uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Dashki wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 4. Dashki stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.