0
  • Brak produktów w koszyku.
Łącznie:0,00

Regulamin

Regulamin

 

 

Spis Treści:

 

§1 Wstęp
§2 Definicje
§3 Postanowienia ogólne;
§4 Reklamacje
§5 Prawo odstąpienia od umowy, zwroty i wymiany
§6 Sposoby i koszty dostawy

 

 

§1 Wstęp

 

Dashki.pl to sklep internetowy dostępny w domenie dashki.pl (zwany dalej: „Sklepem”) prowadzony przez Agatę Kostrzewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: NOTE THE CODE Agata Kostrzewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z miejscem wykonywania działalności gospodarczej ul. Skarszewska 10 60-446 Poznań, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 7811627340 (zwaną dalej: „Dashki.pl”).

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Sprzedający – NOTE THE CODE Agata Kostrzewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z miejscem wykonywania działalności gospodarczej ul. Skarszewska 10 60-446 Poznań, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 7811627340 (zwaną dalej: „Dashki.pl”).

3. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Dashki.pl

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https:/Dashki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i dokonywać zakupów na odległość;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy NOTE THE CODE Agata Kostrzewska, a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Zakupy na odległość – umowa sprzedaży towarów zawarta na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, tj. umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, za pośrednictwem sklepu internetowego.

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

§3 Postanowienia ogólne

 

1. Klienci Sklepu mają możliwość korzystania z niego rejestrując się i tworząc w ten sposób konto w Sklepie, które umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktów oraz informacji o dokonanych przez Klienta zamówieniach (dalej: „Konto”) lub bez tworzenia Konta poprzez samodzielne wypełnianie formularzu zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży z Dashki.pl. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Dashki.pl dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Dashki.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą jego realizacji.

2.W celu utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, następnie zaznaczyć checkbox „Stworzyć konto?” oraz wpisać indywidualnie wybrane hasło składające się co najmniej z siedmiu znaków (wielkich i małych liter oraz cyfr lub symboli). Hasło jest konieczne do dokonania autoryzacji dostępu do Konta. Klient zobowiązany jest nie ujawniać hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Dashki.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Dashki.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich lub innej walucie. Na każdy sprzedany produkt na życzenie Klienta wystawiana jest faktura lub paragon. Faktura może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Ceny znajdujące się w opisie produktów na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktów wyświetlane są na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę produktu oraz koszty dostawy.

5. W celu złożenia zamówienie w Sklepie oraz zawarcia umowy sprzedaży z Dashki.pl, Klient dodaje wybrany produkt do koszyka (tj. funkcjonalności udostępnionej każdemu Klientowi korzystającemu ze Sklepu umożliwiającej łatwe dokonanie zakupu jednego lub kilku produktów, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych produktów oraz wszystkich produktów łącznie, zwanej dalej: „Koszykiem”). Następnie Klient przechodzi do formularza zamówienia. Klient posiadający Konto potwierdza dane niezbędne do realizacji zamówienia zapisane na jego Koncie. Klient, który nie posiada Konta, wypełnia formularz zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. W kolejnym kroku Klient wybiera jeden ze sposobów zapłaty ceny opisany w pkt 9 Regulaminu. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. W celu przesłania zamówienia oraz jego złożenia w Sklepie po wykonaniu czynności opisanych powyżej należy nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient może zmieniać ilość produktów znajdujących się w Koszyku poprzez ich dodanie lub usunięcie z Koszyka.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dashki.pl. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wiadomość elektroniczna wysłana na podany przez Klienta adres e-mail. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Dashki.pl pracy dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktu w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

7. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Sklepie, Dashki.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w momencie zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

a) przelew tradycyjny;

b) płatność kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych, realizowana przez system płatności Przelewy24 (regulamin przelewów online – szybkich przelewów elektronicznych obsługiwanych przez system Przelewy24 znajduje się poniżej. Źródło: https://www.przelewy24.pl/regulamin)

c) przelew online – szybki przelew elektroniczny obsługiwany przez: Przelewy24 ( regulamin przelewów online – szybkich przelewów elektronicznych obsługiwanych przez system Przelewy24 znajduje się poniżej. Źródło: https://www.przelewy24.pl/regulamin)

 

9. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Klient ponosi koszty dostawy określone w Załącznik nr 3 do Regulaminu „Sposoby i koszty dostawy”.

10. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu wysyłane są do Klienta w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Dashki.pl Do czasu realizacji zamówienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, należy doliczyć czas doręczenia produktu przez wybranego przez Klienta przewoźnika.

11. Dashki.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

12. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres office@dashki.pl lub w formie pisemnej na adres NOTE THE CODE Agata Kostrzewska ul. Skarszewska 10 60-446 Poznań.

13. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Dashki.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Dashki.pl albo Dashki.pl nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

14. Dashki.pl rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Dashki.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Dashki.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

15. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z tym zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta, o którym mowa w punktach 1-2 Regulaminu.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

17. Podane przez Klientów dane osobowe Dashki.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

18. Dashki.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dashki.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

19. Klient przy pierwszym logowaniu do Konta, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Dashki.pl

20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Dashki.pl w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznanie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§4 Reklamacje

 

Każdy sprzedawany przez nas produkt możesz zareklamować w terminie 24 miesięcy od daty otrzymania od nas towaru. Reklamacja dotyczy wad fabrycznych i powstałych w ich wyniku uszkodzeń. Zgłoszenie możesz pobrać poniżej.

Wyślij je do nas razem z reklamowanym towarem oraz kserokopią dowodu zakupu na adres: NOTE THE CODE Agata Kostrzewska ul. Skarszewska 10 60-446 Poznań

Możesz również wysłać skan/ zdjęcie dokumentów drogą e-mail na adres office@dashki.pl

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez nas wadliwego towaru oraz wszystkich potrzebnych dokumentów.

Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji, jest to, abyś przesłał go w dobrym stanie – produkty muszą być czyste i suche. Towar wysłany do reklamacji powinien być zabezpieczony tak, by nie uszkodził się podczas wysyłki.

Koszty reklamacji: W momencie, w którym Twoja reklamacja okaże się zasadna, pokryjemy koszt odesłania Tobie z powrotem naprawionego lub nowego produktu. Pozostałe koszty są po Twojej stronie (koszt przesłania towaru na reklamację, odesłania towaru, gdy reklamacja okaże się niezasadna).

Pamiętaj, że nie przyjmujemy paczek wysyłanych do nas za pobraniem.

Reklamacji NIE podlegają uszkodzenia powstałe poprzez nieprawidłowy dobór rozmiaru, w wyniku użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, naturalnej eksploatacji i zużywania się produktu, z powodu uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych przez brak pielęgnacji oraz konserwacji produktu, powstałych na podstawie świadomych pogłębień przez dalsze użytkowanie produktu.

W PRZYPADKU PYTAŃ ZADZWOŃ DO NAS NA NUMER: 609752381 LUB NAPISZ NA: office@dashki.pl

 

§5 Prawo odstąpienia od umowy, zwroty i wymiany

 

1. ZWROT:

1. Osobom dokonującym zakupu w Sklepie Dashki.pl, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Zwrócić mogą Państwo towar nowy z pełnym kompletem metek. Towar nie może nosić śladów użytkowania, zabrudzeń, nie może być zamoczony ani nie może mieć żadnych zapachów. Zwracany towar powinien być zabezpieczony tak by nie został uszkodzony podczas transportu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę:NOTE THE CODE Agata Kostrzewska ul. Skarszewska 10 60-446 Poznań, adres e-mail office@dashki.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres office@dashki.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od całej umowy czyli zwrotu całego zamówienia, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy bezpośrednio na konto bankowe, wskazane przez Państwa w formularzu zwrotu.

7. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: NOTE THE CODE Agata Kostrzewska ul. Skarszewska 10 60-446 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

8. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.

 

  1. WYMIANA

Wymiana zakupionego towaru na inny odbywa się tylko w obrębie zakupionego produktu (indeksu). Nie ma możliwości wymiany produktu na inny towar i kolor. Wymiana dotyczy tylko rozmiarów. Na wymianę masz 30 dni od daty otrzymania paczki.

  1. KOSZT WYMIANY I ZWROTU

Przy zwrocie i wymianie towaru, zwrócimy Państwu koszt samego towaru, ale także koszt dostarczenia do Państwa pierwotnego zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Pozostałe koszty zwrotu i wymiany pokrywają Państwo we własnym zakresie. Przypominamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas na koszt odbiorcy. Zwrotu Państwa pieniędzy dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Państwo użyli w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. Jednym ze sposobów w jaki możemy zwrócić Państwu pieniądze jest przelew na wskazane przez Państwa konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, po uprzednim otrzymaniu zwracanego towaru. Dane do przelewu bankowego prosimy wpisać do formularza. Przypominamy, mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa wszystkich wymaganych rzeczy, będących przedmiotem odstąpienia lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, co stanie się wcześniej. Prosimy Państwa o przesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu. Przypominamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem.

 

FORMULARZ WYMIANY/ZWROTU

(NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)

 

Adresat: NOTE THE CODE Agata Kostrzewska ul. Skarszewska 10 60-446 Poznań

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na wymianę lub zwrot oraz prowadzeniu korespondencji z tym związanej, wskazuję:

  • adres pocztowy:
  • adres e-mail:

Wymiana/zwrot dotyczy:

  • umowy sprzedaży z dnia __________ nazwa produktu  __________

 

Podpis składającego:

 

§6 Sposoby i koszty dostawy

 

1. Na terenie Polski zamówienia wysyłamy KURIEREM DPD – koszt przesyłki 16 zł

Nie wysyłamy zamówień za pobraniem.

2. Zamówienia zagraniczne na terenie Europy wysyłamy za pośrednictwem kuriera DPD, koszt przesyłki 60 zł